Vedekter

§ 1:         Klubbens navn og formål

1.       

Klubbens navn skal være Moss Modellflyklubb.

2.       

Klubbens formål skal være å arbeide for en positiv utvikling av
modellflyging samt å ivareta de interesser som er knyttet til dette

3.       

Moss Modellflyklubb vil gjennom sitt medlemskap i Modellflyseksjonen Norges
Luftsportsforbund også søke å fremme modellfly sporten som konkurranseform.

4.       

Medlemskap i NLF (tidligere NAK) ble besluttet etter vedtak på ekstraordinært
årsmøte og en eventuell utmelding må besluttes på et tilsvarende årsmøte med
2/3 flertall.

§ 2:         Medlemskap

Medlemmene deles i følgende grupper

 1: Ordinære
medlemmer

  Alle som har betalt kontingent og ikke er
ekskludert av klubben, betraktes som ordinære medlemmer.

 2:
Familiemedlem(er)

  Familiemedlem(er) under 18 år har adgang til
flystripe og møter, hvis en av foreldrene er medlem av klubben.

  Moss Modellflyklubb’s ansvarsfraskrivelse, ref. §
5.3, er gjeldende for familiemedlem(er). Hvis flyging foretas er den foresatte
ansvarlig.

 3: Æresmedlemmer

  Som æresmedlemmer av Moss Modellflyklubb kan
utnevnes personer som har gjort seg særlig fortjent av klubben, og som ved
personlig initiativ og virke har fremmet klubbens formål på en utmerket måte.
Forslag om utnevnelse av æresmedlemmer fremsettes for og godkjennes av styret.

Alle medlemmer som har betalt sin kontingent, er
stemmeberettiget innen klubben.

 

§ 3:Kontingent

Kontingenten er ens for alle ordinære medlemmer, og
fastsettes av årsmøtet.

§ 4:Utmelding, eksklusjon, tvister

1.       

Medlemmers utmelding av Moss Modellflyklubb skal skje skriftlig, og
gjelder fra utløpet av kalenderåret utmeldingen skjer.

 

2.       

Styret har rett til, og kan ekskludere et medlem som med sin opptreden
skader klubben. Forslag om eksekusjon kan framsettes av et medlem. Medlemmet
som foreslås ekskludert, skal skriftlig underrettes om eksklusjonen, og har
rett til å kreve saken lagt frem på det første påfølgende årsmøte. Et slikt
krav må være fremsatt i rekommandert brev innen 4 uker etter at medlemmet har
fått beskjed om eksklusjonen. Medlemmet har rett til skriftlig og/eller muntlig
å legge frem sin sak frem for årsmøtet. Årsmøtet avgjør med alminnelig flertall
om eksklusjonen skal opprettholdes.

3.       

Oppstår det tvister mellom to eller flere av klubbens medlemmer, og dette
skyldes brudd på gjeldende regler eller vilkår, kan dette legges frem for
klubbens styre. Slike tvister kan ikke forelegges på et medlemsmøte, før det er
styrebehandlet.

§5: Rettigheter og
plikter

1.       

Klubbens medlemmer har adgang til alle klubbens møter og aktiviteter.
De har rett til på nærmere fastsatte vilkår å benytte klubbens samlinger,
tekniske hjelpemidler, lokaler og områder klubben disponerer.

2.       

Regler og vilkår for å benytte klubbens goder fastsettes av
styret.  Klubbens medlemmer er pliktig
til å sette seg inn i og forstå de til enhver tid gjeldene bestemmelser for
klubben og klubbens flyområde.

3.       

Moss Modellflyklubb kan ikke under noen omstendighet ta ansvar for den
enkelte medlems handlinger med tanke på skade på materiell og tredjemann.

4.       

Moss Modellflyklubb anbefaler medlemmene til aktivt medlemskap i NLF
for derigjennom å være forsikret mot slike skader, eller løse privatforsikring
som dekke slik skade.

§6: Styret

1.       

Styret er klubbens øverste myndighet mellom årsmøtene.

2.       

Styret består av 7 medlemmer:

2.1.     

Leder – Nestleder – Sekretær
- Kasserer + 4 styremedlemmer.

2.2.     

For disse 8 medlemmene av
styret skal det være 2 varamenn.

3.       

Klubben skal ha 2 revisorer, og en valgkomite på 3 medlemmer.

4.       

Styret er beslutningsdyktig når formann eller viseformann, og minst 3
av styrets medlemmer eller varamenn er tilstede.

§7: Årsmøte – valg

1.       

Årsmøtet er klubbens øverste myndighet.

2.       

Årsmøte for respektive år, skal holdes etter årsskiftet, men innen 15 mars.

3.       

Styret skal kalle inn til årsmøtet minst 4 uker i forveien. Forslag som
ønskes behandlet på årsmøtet skal være styret i hende senest 3 uker før
årsmøtet. Fullstendig saksliste, og redegjørelse for de valg som skal holdes,
skal sendes alle medlemmer minst 2 uker før årsmøtet.

4.       

Forslag på valg av tillitsmenn kan senest fremsettes ovenfor
valgkomiteen på årsmøtet.

5.       

Årsmøtet skal:

5.1.     

Velge ordstyrer.

5.2.     

Godkjenne innkallingen og  dagsorden.

5.3.     

Velge referent.

5.4.     

Velge representant til
undertegning av protokoll.

5.5.     

Velge tellekomite

5.6.     

Behandle årsberetning.

5.7.     

Behandle revidert regnskap.

5.8.     

Behandle innkomne forslag.

5.9.     

Velge tillitsmenn til styret,
revisorer og valgkomite.

6.       

Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som møter. Hvis
ikke saken krever annet, kan vedtak/beslutninger gjøres ved avstemming ved
vanlig flertall.

7.       

Valget av tillitsmenn skal gjøres slik:

7.1.     

Formann velges for to år.

7.2.     

De øvrige tillitsmenn velges
for 2 år, slik at 3 tillitsmenn velges det ene året og de 3 andre neste år.

7.3.     

Hvis en eller flere av de
gjenværende tillitsmenn har trådt ut av styret, erstattes den/de ved valg for 1
år.

7.4.     

Varamenn til styret velges
for 1 år

7.5.     

Avtroppende styre blir
automatisk valgt til valgkomite for neste års valg.

7.6.     

Valg skal foregå skriftlig
hvis det foreligger mer en ett forslag, og intet annet er bestemt.

§8: Ekstraordinært
årsmøte

1.       

Ekstraordinært årsmøte kan holdes med minst 2 ukers varsel, og senest 4
måneder etter ønske fra:

1.1.     

Det ordinære årsmøtet, eller

1.2.     

Styret, eller

1.3.     

Minst 1/3 av klubbens
medlemmer
 

2.       

Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle den eller de saker som er nevnt
i innkallingen. For øvrig gjelder de samme regler som for ordinært årsmøte.

§9: Endring av
vedtekter

Endringer i disse vedtekter kan bare gjøres på
ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Som gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av
de avgitte stemmer.

§10: Oppløsning av
klubben

1.       

Forslag om oppløsning av klubben kan fremsettes av styret, eller 1/3 av
klubbens medlemmer. Forslaget skal behandles på ordinært eller ekstraordinært
årsmøte og trenger mer enn 2/3 av klubbens totale stemmetall for å vedtas.

2.       

Hvis oppløsning besluttes, bestemmer årsmøtet, eller det ekstraordinære
årsmøtet hvordan klubbens aktiva skal disponeres.